• THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD
  • THRD

Navigation


Our Old Website
Thrd

Introduction

तालिम तथा मानवश्रोत बिकाश केन्द्र (THRD Center) जनजीवनमा सुधार ल्याउन वि.सं. २०६२ मा स्थापना भएको हो। नेपालको कम्पनी ऐन अàRead more»
We Offer
  -सचेतना कार्यक्रमहरु :  ज्क्ष्ख्(ब्क्षà Read more»
Approaches
तालिम द्वारा जनता, नेतृत्व, समूह र संस्थागत रुàRead more»
Our Strengths
- THRD टिमको प्रतिवद्धता, मेहनती कार्यशैली - आRead more»
 Home   About Us   We Offer   Feedback   Contact Us 
Copyright © THRD 2009, All Rights Reserved.
Design by: Radiant Infotech Nepal (P.) Ltd.